Gminne Centrum Kultury

POLECAMY:
Blog "Forty i my"

Klub Strzelecki "KALIBER"

Urząd Gminy Terespol

Jesteśmy na FACEBOOK'u
FACEBOOK
BIP
BIP

Historia Klubu Seniora "ZŁOTY WIEK"

Seniorzy to grupa społeczna, której potrzeby nie zawsze są dostrzegane. Wśród mieszkańców naszej miejscowości znajduje się wiele osób w starszym wieku.  A przecież osoba samotna, nieczynna zawodowo i nieaktywna społecznie, szybciej się starzeje i zamyka się w sobie. Problem ten zauważyła  P. Halina Sokolińska i wspólnie z mężem Adamem i przy pomocy Ryszarda Korneluka byli inicjatorami powstania klubu seniora w Małaszewiczach.

Pierwsze zebranie odbyło się  20 stycznia 2011 roku. W zebraniu wzięło udział 38 mieszkańców Małaszewicz i zaproszeni Goście: Karol Gójski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie, Danuta Wowczeniuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych  Urzędu Gminy w Terespolu i Ryszard Korneluk – wiceprzewodniczący Klubu Seniora „Srebrny Włos” w Terespolu.

W tajnym głosowaniu wybrano zarząd klubu w osobach:

 1. Halina Sokolińska – przewodnicząca
 2. Tadeusz Kaszewski – wiceprzewodniczący
 3. Jadwiga Bryndza – sekretarz
 4. Elżbieta Gawryluk – skarbnik
 5. Jadwiga Turula – członek

Na drugim spotkaniu w dniu 26.01.2011 roku (obecnych 23 uczestników) nadano klubowi nazwę Klub Seniora „Złoty Wiek” w Małaszewiczach, przyjęto Regulamin Klubu i zaproponowano formy pracy oraz wybrano Komisję Rewizyjną w osobach:

 1. Stanisław Kuźmiuk – przewodniczący
 2. Zdzisława Markowska – członek
 3. Stanisława Pomorska – członek

19.02.2013 walne zebranie - wybory

 1. Halina Sokolińska – przewodnicząca
 2. Władysław Gawryluk - wiceprzewodniczący
 3. Jadwiga Bryndza – sekretarz
 4. Elżbieta Gawryluk – skarbnik
 5. Jadwiga Turula – członek

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Teresa Chuda – przewodnicząca
 2. Zdzisława Markowska – członek
 3. Stanisława Pomorska – członek

17.02.2015  nową  przewodniczącą została wybrana Danuta Szelest po zrzeczeniu się P. Haliny Sokolińskiej. W skład nowo wybranego zarządu weszli:

 1. Jadwiga Bryndza  - sekretarz
 2. Elżbieta Gawryluk  - skarbnik
 3. Helena Gurynowicz - członek
 4. Jadwiga Turula - członek

Następnie wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Zdzisława Markowska  - przewodnicząca
 2. Teresa Chuda - członek
 3. Stanisława Pomorska - członek

Z własnej inicjatywy prowadzenia kroniki klubu na następną kadencję podjęli się Teresa i Jerzy Chuda.

Założenia przyszłej działalności zapisano w regulaminie Klubu Seniora. Otóż, przede wszystkim, na liście naszych celów znalazła się integracja ludzi w wieku emerytalnym i młodszych, wspólne działania kulturalne, organizowanie wycieczek turystycznych, działania na rzecz poprawy sprawności fizycznej i zdrowia, nawiązanie współpracy z innymi, podobnymi organizacjami.

<<< Powrót